C?NG TY C? PH?N ? T? KIM THANH

img-responsive
img-responsive

S?n ph?m n?i b?t

S?n ph?m m?i

S?n ph?m khuy?n m?i

Gi?i thi?u

Honda ? T? Kim Thanh

Chính th?c ?i vào ho?t ??ng vào ngày 15/09/2006 v?i vai trò là nhà phan ph?i chính th?c th??ng hi?u ? t? l?ng danh th? gi?i - Honda.

Xem thêm  
Honda ? T? Kim Thanh

D?ch v? cung c?p

B?o D??ng & B?o Trì

B?o D??ng & B?o Trì

D?ch v? b?o hành ? t?t c? các
Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần??i ly trên toàn qu?c

Tr? góp

Tr? góp

X? ly trong vòng 24h sau khi
ti?p nh?n h? s? mua xe

Lái th?

Lái th?

??ng ky lái th? xe

Ph? Tùng Chính H?ng

Ph? Tùng Chính H?ng

Cung c?p ph? tùng
chính h?ng Honda

Y ki?n khách hàng

Th??ng hi?u n?i b?t

Honda Kim Thanh Tri ?n Khách Hàng – Rút Th?m Trúng Th??ng

19/11/2020

Honda Kim Thanh Tri ?n Khách Hàng – Rút Th?m Trúng Th??ng

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần Nh?m m?c ?ích nang cao s? hài lòng c?a Quy khách hàng ??i v?i ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? t...

Xem thêm  
S? ki?n

16/11/2020

S? ki?n "Feel the Performance - Tr?i Nghi?m C?m Giác V?n Hành V??t Tr?i" cùng Honda ?t? Kim Thanh.

B?n mu?n tr?i nghi?m c?m giác lái th? trên nh?ng dòng xe ? t? Honda m?i nh?t? Brio ...

Xem thêm  
popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: