Cám ?n quy khách ?? quan tam và truy c?p vào website. Chúng t?i t?n tr?ng và cam k?t s? b?o m?t nh?ng th?ng tin mang tính riêng t? c?a Quy khách.

Chính sách b?o m?t s? gi?i thích cách chúng t?i ti?p nh?n, s? d?ng và (trong tr??ng h?p nào ?ó) ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a Quy khách.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnB?o v? d? li?u cá nhan và gay d?ng ???c ni?m tin cho quy khách là v?n ?? r?t quan tr?ng v?i chúng t?i. Vì v?y, chúng t?i s? dùng tên và các th?ng tin khác liên quan ??n quy khách tuan th? theo n?i dung c?a Chính sách b?o m?t. Chúng t?i ch? thu th?p nh?ng th?ng tin c?n thi?t liên quan ??n giao d?ch mua bán.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnChúng t?i s? gi? th?ng tin c?a khách hàng trong th?i gian lu?t pháp quy ??nh ho?c cho m?c ?ích nào ?ó. Quy khách có th? truy c?p vào website và trình duy?t mà kh?ng c?n ph?i cung c?p chi ti?t cá nhan. Lúc ?ó, Quy khách ?ang ?n danh và chúng t?i kh?ng th? bi?t b?n là ai n?u Quy khách kh?ng ??ng nh?p vào tài kho?n c?a mình.

1. Thu th?p th?ng tin cá nhan

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Chúng t?i thu th?p, l?u tr? và x? ly th?ng tin c?a b?n cho quá trình mua hàng và cho nh?ng th?ng báo sau này liên quan ??n ??n hàng, và ?? cung c?p d?ch v?, bao g?m m?t s? th?ng tin cá nhan: danh hi?u, tên, gi?i tính, ngày sinh, email, ??a ch?, ??a ch? giao hàng, s? ?i?n tho?i, fax, chi ti?t thanh toán, chi ti?t thanh toán b?ng th? ho?c chi ti?t tài kho?n ngan hàng.

- Chúng t?i s? dùng th?ng tin quy khách ?? cung c?p ?? x? ly ??n ??t hàng, cung c?p các d?ch v? và th?ng tin yêu c?u th?ng qua website và theo yêu c?u c?a b?n.

- H?n n?a, chúng t?i s? s? d?ng các th?ng tin ?ó ?? qu?n ly tài kho?n c?a b?n; xác minh và th?c hi?n giao d?ch tr?c tuy?n, nh?n di?n khách vào web, nghiên c?u nhan kh?u h?c, g?i th?ng tin bao g?m th?ng tin s?n ph?m và d?ch v?. N?u quy khách kh?ng mu?n nh?n b?t c? th?ng tin ti?p th? c?a chúng t?i thì có th? t? ch?i b?t c? lúc nào.

- Chúng t?i có th? chuy?n tên và ??a ch? cho bên th? ba ?? h? giao hàng cho b?n (ví d? cho bên chuy?n phát nhanh ho?c nhà cung c?p).

- Chi ti?t ??n ??t hàng c?a b?n ???c chúng t?i l?u gi? nh?ng vì lí do b?o m?t nên chúng t?i kh?ng c?ng khai tr?c ti?p ???c. Tuy nhiên, quy khách có th? ti?p c?n th?ng tin b?ng cách ??ng nh?p tài kho?n trên web. T?i ?ay, quy khách s? th?y chi ti?t ??n ??t hàng c?a mình, nh?ng s?n ph?m ?? nh?n và nh?ng s?n ph?m ?? g?i và chi ti?t email, ngan hàng và b?n tin mà b?n ??t theo d?i dài h?n.

- Quy khách cam k?t b?o m?t d? li?u cá nhan và kh?ng ???c phép ti?t l? cho bên th? ba. Chúng t?i kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m nào cho vi?c dùng sai m?t kh?u n?u ?ay kh?ng ph?i l?i c?a chúng t?i.

- Chúng t?i có th? dùng th?ng tin cá nhan c?a b?n ?? nghiên c?u th? tr??ng. m?i th?ng tin chi ti?t s? ???c ?n và ch? ???c dùng ?? th?ng kê. Quy khách có th? t? ch?i kh?ng tham gia b?t c? lúc nào.

2. B?o m?t

- Chúng t?i có bi?n pháp thích h?p v? k? thu?t và an ninh ?? ng?n ch?n truy c?p trái phép ho?c trái pháp lu?t ho?c m?t mát ho?c tiêu h?y ho?c thi?t h?i cho th?ng tin c?a b?n.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Chúng t?i khuyên quy khách kh?ng nên ??a th?ng tin chi ti?t v? vi?c thanh toán v?i b?t k? ai b?ng e-mail, chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? nh?ng m?t mát quy khách có th? gánh ch?u trong vi?c trao ??i th?ng tin c?a quy khách qua internet ho?c email.

- Quy khách tuy?t ??i kh?ng s? d?ng b?t k? ch??ng trình, c?ng c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u. Nghiêm c?m vi?c phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xam nh?p vào d? li?u c?a h? th?ng website. M?i vi ph?m s? b? t??c b? m?i quy?n l?i c?ng nh? s? b? truy t? tr??c pháp lu?t n?u c?n thi?t.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- M?i th?ng tin giao d?ch s? ???c b?o m?t nh?ng trong tr??ng h?p c? quan pháp lu?t yêu c?u, chúng t?i s? bu?c ph?i cung c?p nh?ng th?ng tin này cho các c? quan pháp lu?t.

Các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n và n?i dung c?a trang web này ???c ?i?u ch?nh b?i lu?t pháp Vi?t Nam và tòa án Vi?t Nam có th?m quy?n xem xét.

3. Quy?n l?i khách hàng

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Quy khách có quy?n yêu c?u truy c?p vào d? li?u cá nhan c?a mình, có quy?n yêu c?u chúng t?i s?a l?i nh?ng sai sót trong d? li?u c?a b?n mà kh?ng m?t phí. B?t c? lúc nào b?n c?ng có quy?n yêu c?u chúng t?i ng?ng s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n cho m?c ?ích ti?p th?.

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: