??ng ky lái th? xe - Honda ? T? Kim Thanh

Quy khách vui lòng ?i?n vào b?ng th?ng tin sau ?? ???c h? tr? lái xe

* Tích ch?n vào dòng xe b?n mu?n ??ng ky lái th? ( có th? ch?n 1 ho?c nhi?u )
Lo?i Xe
HONDA ACCORD
phiên b?n
?ang c?p nh?t
màu s?c
Tr?ng ng?c
??ng c?
1.5L VTEC TURBO
s? ch? ng?i
05
??c tính

Thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng ?? N?i th?t r?ng r?i, tho?i mái ?? ??ng c? b?n b?, v?n hành m?nh m?, c?m giác lái thú v? ?? Ti?t ki?m nhiên li?u ?? Trang b? c?ng ngh? t?i tan.

Lo?i Xe
HONDA CR-V 2020
phiên b?n
CRV L
màu s?c
xanh
??ng c?
1.5 VTEC Turbo
s? ch? ng?i
7
??c tính

Honda CRV 2020 v?i nh?ng nang c?p v??t tr?i:
?? 1. C?ng ngh? h? tr? lái xe an toàn tiên ti?n Honda SENSING - H? th?ng c?ng ngh? h? tr? lái xe an toàn tiên ti?n l?n ??u tiên ???c áp d?ng trên xe ?t? Honda t?i Vi?t Nam
?? 2. Camera quan sát làn ???ng (Honda LaneWatch)
?? 3. S?c kh?ng day ti?n ích
?? 4. C?p ch?nh ?i?n v?i tính n?ng m? c?p r?nh tay

Lo?i Xe
HONDA BRIO
phiên b?n
RS
màu s?c
Vàng
??ng c?
1.2 iVTEC
s? ch? ng?i
05
??c tính

?? Thi?t k? nh? g?n thích di chuy?n h?p n?i ?? th? ?? Màu s?c th?i trang, cá tính ?? V?n hành m?nh m? ??Trang b? ti?n nghi tiên ti?n 

Lo?i Xe
HONDA HR-V
phiên b?n
HRV L
màu s?c
??
??ng c?
1.8 i-VTEC
s? ch? ng?i
05
??c tính

?? Thi?t k? ngo?i th?t cá tính, th?i th??ng ?? N?i th?t r?ng r?i, tho?i mái ?? Trang b? ti?n nghi tiên ti?n ?? ??ng c? m?nh m?, v?n hành an toàn ?o?t gi?i 5 sao ASEAN NCAP.

 

Lo?i Xe
HONDA CIVIC
phiên b?n
RS
màu s?c
xanh
??ng c?
1.5 VTEC Turbo
s? ch? ng?i
05
??c tính

Thi?t k? ??t phá, n?i b?t ?? V?n hành m?nh m? v?i c?ng su?t t?i ?u, ch? ?? lái th? thao ?? N?i th?t hi?n ??i, sang tr?ng ?? C?m giác lái thú v? ?? Trang b? c?ng ngh? t?i tan ?? An toàn ??t gi?i 5 sao ASEAN NCAP.

Nh?p l?i
popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: