Honda Kim Thanh Tri ?n Khách Hàng – Rút Th?m Trúng Th??ng

Nh?m m?c ?ích nang cao s? hài lòng c?a Quy khách hàng ??i v?i ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? t?i ??i ly, Honda ?t? Kim Thanh xin tran tr?ng th?ng báo ??n Quy khách hàng ch??ng trình khuy?n m?i D?ch V? B?o D??ng “Honda Kim Thanh Tri ?n Khách Hàng – Rút Th?m Trúng Th??ng”.

Chi ti?t ch??ng trình:

??i v?i Quy khách hàng s? d?ng d?ch v? b?o d??ng s?a ch?a t?i Honda Kim Thanh có hóa ??n trên 1.000.000vn? (áp d?ng ??i v?i t?t c? các h?ng xe ? t?), Quy khách hàng s? ???c 01 l??t rút th?m 100% c? h?i trúng th??ng v?i nh?ng ph?n quà giá tr? cao nh?:

  • Gi?i Nh?t: 3 ??ng h? Apple Watch Series 6 (GPS).

  • Gi?i Nhì: 10 xe ??p Honda Modulo cao c?p.

  • Gi?i Ba: 50 d?ng c? b?m l?p xe có ?èn pin.

  • Hàng tr?m Voucher khuy?n m?i d?ch v? cùng hàng ngàn Gi?i Khuy?n Khích.

Th?i gian: 20/11/2020 – 20/01/2021

??a ?i?m: ??i ly Honda ?t? Kim Thanh

S? 6 ???ng 3/2, P.15, Q.11, TPHCM.

*Ch??ng trình có th? k?t thúc s?m h?n khi h?t gi?i th??ng.

**Các Voucher ???c thanh toán cho Phí d?ch v? l?n sau và Mua các ph? tùng/ph? ki?n t?i Honda ?t? Kim Thanh.

?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t Quy khách hàng vui lòng liên h?:

Hotline d?ch v?: 0908 354 888 - 0777.907.888

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: