Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnKhi quy khách truy c?p vào trang web c?a chúng t?i có ngh?a là quy khách ??ng y v?i các ?i?u kho?n này. Trang web có quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm ho?c l??c b? b?t k? ph?n nào trong Quy ??nh và ?i?u ki?n s? d?ng, vào b?t c? lúc nào. Các thay ??i có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng trên trang web mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c. Và khi quy khách ti?p t?c s? d?ng trang web, sau khi các thay ??i v? quy ??nh và ?i?u ki?n ???c ??ng t?i, có ngh?a là quy khách ch?p nh?n v?i nh?ng thay ??i ?ó.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnQuy khách vui lòng ki?m tra th??ng xuyên ?? c?p nh?t nh?ng thay ??i c?a chúng t?i.

1. H??ng d?n s? d?ng web

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Khi vào web c?a chúng t?i, ng??i dùng t?i thi?u ph?i 18 tu?i ho?c truy c?p d??i s? giám sát c?a cha m? hay ng??i giám h? h?p pháp.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Chúng t?i c?p gi?y phép s? d?ng ?? b?n có th? mua s?m trên web trong khu?n kh? ?i?u kho?n và ?i?u ki?n s? d?ng ?? ?? ra.

- Nghiêm c?m s? d?ng b?t k? ph?n nào c?a trang web này v?i m?c ?ích th??ng m?i ho?c nhan danh b?t k? ??i tác th? ba nào n?u kh?ng ???c chúng t?i cho phép b?ng v?n b?n. N?u vi ph?m b?t c? ?i?u nào trong ?ay, chúng t?i s? h?y gi?y phép c?a b?n mà kh?ng c?n báo tr??c.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Trang web này ch? dùng ?? cung c?p th?ng tin s?n ph?m ch? chúng t?i kh?ng ph?i nhà s?n xu?t nên nh?ng nh?n xét hi?n th? trên web là y ki?n cá nhan c?a khách hàng, kh?ng ph?i c?a chúng t?i.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Quy khách ph?i ??ng ky tài kho?n v?i th?ng tin xác th?c v? b?n than và ph?i c?p nh?t n?u có b?t k? thay ??i nào. M?i ng??i truy c?p ph?i có trách nhi?m v?i m?t kh?u, tài kho?n và ho?t ??ng c?a mình trên web. H?n n?a, quy khách ph?i th?ng báo cho chúng t?i bi?t khi tài kho?n b? truy c?p trái phép. Chúng t?i kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m nào, dù tr?c ti?p hay gián ti?p, ??i v?i nh?ng thi?t h?i ho?c m?t mát gay ra do quy khách kh?ng tuan th? quy ??nh.

- Trong su?t quá trình ??ng ky, quy khách ??ng y nh?n email qu?ng cáo t? website. Sau ?ó, n?u kh?ng mu?n ti?p t?c nh?n mail, quy khách có th? t? ch?i b?ng cách nh?p vào ???ng link ? d??i cùng trong m?i email qu?ng cáo.

2. Ch?p nh?n ??n hàng và giá c?

- Chúng t?i có quy?n t? ch?i ho?c h?y ??n hàng c?a quy khách vì b?t k? ly do gì vào b?t k? lúc nào. Chúng t?i có th? h?i thêm v? s? ?i?n tho?i và ??a ch? tr??c khi nh?n ??n hàng.

- Chúng t?i cam k?t s? cung c?p th?ng tin giá c? chính xác nh?t cho ng??i tiêu dùng. Tuy nhiên, ??i lúc v?n có sai sót x?y ra, ví d? nh? tr??ng h?p giá s?n ph?m kh?ng hi?n th? chính xác trên trang web ho?c sai giá, tùy theo t?ng tr??ng h?p chúng t?i s? liên h? h??ng d?n ho?c th?ng báo h?y ??n hàng ?ó cho quy khách. Chúng t?i c?ng có quy?n t? ch?i ho?c h?y b? b?t k? ??n hàng nào dù ??n hàng ?ó ?? hay ch?a ???c xác nh?n ho?c ?? b? thanh toán.

3. Th??ng hi?u và b?n quy?n

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- M?i quy?n s? h?u trí tu? (?? ??ng ky ho?c ch?a ??ng ky), n?i dung th?ng tin và t?t c? các thi?t k?, v?n b?n, ?? h?a, ph?n m?m, hình ?nh, video, am nh?c, am thanh, biên d?ch ph?n m?m, m? ngu?n và ph?n m?m c? b?n ??u là tài s?n c?a chúng t?i. Toàn b? n?i dung c?a trang web ???c b?o v? b?i lu?t b?n quy?n c?a Vi?t Nam và các c?ng ??c qu?c t?. B?n quy?n ?? ???c b?o l?u.

4. Quy?n pháp ly

- Các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n và n?i dung c?a trang web này ???c ?i?u ch?nh b?i lu?t pháp Vi?t Nam và Tòa án có th?m quy?n t?i Vi?t Nam s? gi?i quy?t b?t k? tranh ch?p nào phát sinh t? vi?c s? d?ng trái phép trang web này.

5. Quy ??nh v? b?o m?t

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Trang web c?a chúng t?i coi tr?ng vi?c b?o m?t th?ng tin và s? d?ng các bi?n pháp t?t nh?t b?o v? th?ng tin và vi?c thanh toán c?a quy khách. Th?ng tin c?a quy khách trong quá trình thanh toán s? ???c m? hóa ?? ??m b?o an toàn. Sau khi quy khách hoàn thành quá trình ??t hàng, quy khách s? thoát kh?i ch? ?? an toàn.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Quy khách kh?ng ???c s? d?ng b?t k? ch??ng trình, c?ng c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u. Trang web c?ng nghiêm c?m vi?c phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xam nh?p vào d? li?u c?a h? th?ng. Cá nhan hay t? ch?c vi ph?m s? b? t??c b? m?i quy?n l?i c?ng nh? s? b? truy t? tr??c pháp lu?t n?u c?n thi?t.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- M?i th?ng tin giao d?ch s? ???c b?o m?t nh?ng trong tr??ng h?p c? quan pháp lu?t yêu c?u, chúng t?i s? bu?c ph?i cung c?p nh?ng th?ng tin này cho các c? quan pháp lu?t.

6. Thay ??i, h?y b? giao d?ch t?i website

Trong m?i tr??ng h?p, khách hàng ??u có quy?n ch?m d?t giao d?ch n?u ?? th?c hi?n các bi?n pháp sau ?ay:

- Th?ng báo cho chúng t?i v? vi?c h?y giao d?ch qua ???ng day nóng 04.6674.2332

- Tr? l?i hàng hoá ?? nh?n nh?ng ch?a s? d?ng ho?c h??ng b?t k? l?i ích nào t? hàng hóa ?ó (theo quy ??nh c?a chính sách ??i tr? hàng).

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: