???c thành l?p b?i C?ng ty c? ph?n Siêu Thanh, nhà phan ph?i thi?t b? v?n phòng  RICOH    t?i Vi?t Nam, Honda Kim Thanh là ??i ly ?y quy?n kinh doanh ? t? Honda, chính th?c ?i vào ho?t ??ng vào ngày 15/09/2006 v?i vai trò là nhà phan ph?i chính th?c th??ng hi?u ? t? l?ng danh th? gi?i - HondaC?ng ty C? Ph?n ?t? Kim Thanh to? l?c t?i m?t trung tam th??ng m?i và d?ch v? thu?c lo?i l?n nh?t TP.HCM v?i t?ng di?n tích ??t trên 3250m2 bao g?m Showroom r?ng h?n 250m2 , ph?n còn l?i là khu nhà x??ng, v?n phòng, kho xe r?ng r?i ti?n ghi.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnC?ng gi?ng nh? các nhà phan ph?i ? t? Honda khác trên th? gi?i, chúng t?i ?? xay d?ng và trang b? ??y ?? các trang thi?t b? tiên tiên, hi?n ??i phù h?p v?i nh?ng yêu c?u và tiêu chu?n c?a Honda toàn c?u. Khi ??n v?i chúng t?i, Quy khách hàng s? c?m nh?n ???c s? khác bi?t r? ràng so v?i các th??ng hi?u ? t? khác và hoàn toàn hài lòng v?i các d?ch v? ??t tiêu chu?n 5S c?a Honda Vi?t Nam (HVN) bao g?m

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Bán hàng (Sales)

- D?ch v? b?o d??ng s?a ch?a (Service)

- Kinh doanh ph? tùng chính hi?u (Spare parts)

- H??ng d?n lái xe an toàn (Safety driving)

- Trách nhi?m x? h?i (Social responsibility).

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần??c bi?t chúng t?i có d?ch v? h? tr? tài chính th?ng qua h? th?ng ngan hàng và c?ng ty cho thuê tài chính.

V?i nh?ng chi?n l??c ??u t? và kinh doanh ?úng ??n, chúng t?i t? hào ???c ?ánh giá là m?t trong các nhà phan ph?i uy tín v?i ??i ng? nhan viên, k? thuat viên t?n tam giàu nhi?t huy?t ?? ???c hu?n luy?n b?i các chuyên gia hàng ??u c?a HVN và Honda Nh?t B?n, cam k?t ph?c v? theo phong cách chuyên nghi?p nh?m mang ??n cho quy khách hàng các d?ch v? t?t nh?t trên c? s? mong ??i.

Han h?nh ???c ?ón ti?p quy khách hàng.

Vài nét s? l??c:

  • Showroom và X??ng d?ch v?: S? 6, ???ng 3/2, Ph??ng 15, Qu?n 11, TP.HCM
  • ?t : (84.8) 3866 2222 Fax : (84.8) 3866 2266
  • Email : ktc@hippibela.com
  • Web : www.hippibela.com
  • Di?n tích toàn th?: trên 3250m2
  • V?n ??u t? ban ??u: trên 3.000.000 USD
  • T?ng s? nhan viên: 140 ng??i

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnM?i quy khách ??n th?m phòng tr?ng bày ? t? c?a chúng t?i ??u ???c các nhan viên t? v?n s?n ph?m gi?i thi?u chu ?áo các ??c tính k? thu?t và ti?n nghi hoàn h?o c?a th??ng hi?u Honda

??i ng? nhan viên t? v?n s?n ph?m ???c hu?n luy?n theo phong cách chuyên nghi?p nh?m giúp quy khách l?a ch?n m?t chi?c xe ?ng y nh?t

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnPhòng d?ch v? s?n sàng ti?p ?ón và ?áp ?ng t?t nh?t các nhu c?u b?o d??ng s?a ch?a xe c?a khách hàng theo tiêu chí " Ch?t l??ng hoàn h?o - Giao xe ?úng h?n - Chi phí h?p ly".

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần Phòng khách, n?i quy khách có th? t?n d?ng kho?ng th?i gian r?nh r?i hi?m có c?a mình ?? "ON LINE" v?i góc Internet và th??ng th?c các lo?i n??c gi?i khát hoàn toàn mi?n phí.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnKhu v?c b?o d??ng nhanh và khoang ki?m tra cu?i ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? và d?ng c? ki?m tra, ch?n ?oán hi?n ??i theo tiêu chu?n c?a Honda toàn c?u.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnKhu v?c s?a ch?a than xe v?i các thi?t b? chuyên d?ng nh? giàn kéo n?n khung xe, máy nàn ?i?m, hàn ?ính, v.v.. nh?m h? tr? c?ng vi?c s?a ch?a khung/than xe ??t ???c ch?t l??ng cao nh?t.

Khu v?c s?n than xe v?i các thi?t b? h? tr? hi?n ??i nh?m ti?t ki?m th?i gian ch? ??i c?a khách hàng nh?ng v?n ??m b?o ch?t l??ng v? màu s?c và ?? b?n s?n t?t nh?t.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần?? b?o ??m s? hài lòng c?a khách hàng, ph? tùng chính hi?u lu?n lu?n có s?n cho m?i lo?i xe t?i kho ph? tùng c?a chúng t?i.

 

 

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: