HONDA ACCORD

1.319.000.000?
M? s?n ph?m: Honda Accord
Nhà s?n xu?t: Honda Vi?t Nam

Thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng ?? N?i th?t r?ng r?i, tho?i mái ?? ??ng c? b?n b?, v?n hành m?nh m?, c?m giác lái thú v? ?? Ti?t ki?m nhiên li?u ?? Trang b? c?ng ngh? t?i tan.

- +

Honda Accord là dòng xe sedan h?ng D xu?t hi?n l?n ??u vào n?m 1976, ??n nay ?? tr?i qua t?t c? 10 th? h?, Honda Accord là m?t nh?ng m?u xe ? t? s? h?u b? dày l?ch s? ?? s? nh?t. B??c sang th? h? m?i, Honda Accord 2019 - 2020 ?? có s? ??i m?i và nang c?p toàn di?n, s? h?u nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n nh?t c?a Honda. V?i kh?ng gian xe r?ng r?i và kh? n?ng v?n hành m?nh m?, b?n b? c?ng nh? các ti?n nghi và an toàn hi?n ??i, Honda Accord là m?t trong nh?ng dòng xe bán ch?y nh?t phan khúc.

??ng ky lái th? mi?n phí Honda Accord 2020 t?i ?ay

 

NH?N BáO GIá L?N BáNH

Honda Accord 2019: Khuy?n m?i h?p d?n kh?ng nên b? l? trong tháng 11

- H? tr? tr??c b?

- Khuy?n m?i Gói B?o Hi?m

- Khuy?n m?i Gói Ph? Ki?n cao c?p.

Liên h? ngay ?? nh?n Giá ?u ??i: 0908 746 888

Honda Accord s? h?u l?p 235/45R18 trên bánh xe h?p kim nh?m 18 x 8.0 inch, 5 ch?u.

???c phát tri?n d?a trên s? h?p tác v?i các k? s? c?a Honda, l?p xe giúp gi?m l?c c?n l?n bánh xe ??ng th?i giúp c?i thi?n c? ch?t l??ng xe và v?n hành. Nó c?ng cho phép các k? s? ki?m soát t?t h?n vi?c ?i?u ch?nh h? th?ng treo, giúp c?i thi?n h?n n?a kh? n?ng x? ly và v?n hành.

??nh h??ng thi?t k? ngo?i th?t xe ? t? Honda Accord 2019

  • “Tinh gi?n” - ??n gi?n và tinh t?

  • “Th? thao” - Tích h?p t? th? m?nh m? và than xe bóng b?y

  • “Tr??ng thành” - ???ng cong hài hòa và s?c nét

Thi?t k?

???c thi?t k? ?? nang t?m xe Accord trong phan khúc, Accord 2019 - 2020 m?i có khung r?ng h?n, mái th?p h?n, mui xe dài và th?p h?n ?? c?i thi?n s? n?ng ??ng, n?i th?t tho?i mái h?n và th? hi?n s? hi?n di?n ?n t??ng h?n. V?i ph?n nh? ra ng?n h?n m?t chút so v?i tr??c ?ay, thi?t k? phía tr??c ??c tr?ng c?a Honda, l??i t?n nhi?t hình cánh m? cr?m và ?èn pha hình cánh ???c s?p x?p h?p ly, và các khe hút gió m?nh m?, th? hi?n m?t hình ?nh kh?e kho?n.

Honda Accord 2020 hoàn toàn m?i t? hào v?i n?i th?t l?n h?n, cao c?p h?n và c?ng ngh? h?n, t?n lên thi?t k? than xe thanh l?ch và tính cách lái xe th? thao và tinh t? h?n.

Kh?ng gian ng?i r?ng r?i

Gh? ng?i phía tr??c hoàn toàn m?i c?a Honda Accord ???c thi?t k? ?? h? tr? tho?i mái cho nhi?u lo?i hình th?, cùng v?i h? tr? an toàn cho vi?c vào cua. ??m urethane có ?? chính xác cao m?i ???c s? d?ng v?i m?t ?? khác nhau, tùy thu?c vào v? trí trên gh?. Các khu v?c t?i nh? h?n c?a gh? nh? khu v?c h? tr? ?ùi có b?t m?t ?? th?p h?n, trong khi khu v?c h?ng có urethane kháng h?i ph?c cao cho c?m giác an toàn, ?n ??nh h?n.

Gh? lái có các ?i?u ch?nh v?n hành b?ng ?i?n, cùng v?i h? tr? b?m l?ng có th? ?i?u ch?nh b?n h??ng, cho t?ng kh? n?ng ?i?u ch?nh ?i?n 12 h??ng, và gh? hành khách phía tr??c có kh? n?ng ?i?u ch?nh ?i?n 4 h??ng.

Than xe r?ng h?n và chi?u dài c? s? dài h?n c?a ? t? Accord góp ph?n c?i thi?n kh?ng gian, ?áng chú y nh?t là ch? ?? chan phía sau t?ng thêm 48 mm, c?ng nh? thêm 70 lít th? tích bên trong và 123 lít c?p xe.

Khoang n?i th?t m?i ???c làm n?i b?t b?i b?ng ?i?u khi?n ba t?ng c?u hình m?i, v? l?ng th? thao, trình ?i?u khi?n k? thu?t s? màu LCD m?i, và màn hình c?m ?ng Display Audio 8 inch n?i. S? chú y t? m? ??n ch?t l??ng xúc giác và th? giác c?a v?t li?u nang cao c?m giác cao c?p t?ng th? c?a khoang n?i th?t.

? t? Accord m?i có dung tích c?p xe l?n h?n 123 lít so v?i xe Accord tr??c ?ay, và thu?c lo?i l?n nh?t trong phan khúc. ?? r?ng r?i ?? d? dàng ch?a b?n túi golf l?n, khu v?c c?p m?i d? dàng ti?p c?n và s? d?ng. Honda Accord có hàng gh? sau li?n kh?i có th? h? xu?ng ?? m? r?ng khu v?c ?? ??. C?p ???c tr?i th?m và lót, và m?t l?p xe d? phòng ???c ??t ? d??i c?p, và có th? tháo r?i ra kh?i m?t c?p.

VTEC TURBO 1,5 lít, DOHC phun x?ng tr?c ti?p 4 xi-lanh th?ng hàng

??ng c? 1,5 lít DOHC m?i trong Honda Accord 2019 - 2020 là s? phát tri?n h?n n?a c?a ??ng c? ???c gi?i thi?u l?n ??u tiên ? th? h? Civic 2016. V?i c?ng ngh? phun x?ng tr?c ti?p, Turbo ??n có quán tính th?p v?i c?ng th?i ?i?n và ?i?u khi?n van bi?n thiên theo th?i gian (VTC), ??ng c? t?ng áp mang l?i nhi?u m? l?c và m?-men xo?n h?n tr??c.

C?ng su?t ??u ra ???c t?ng lên m?t ph?n nh? m?t ?ng x? m?i ki?u “4-2” c?p ?? c?i ti?n giúp c?i thi?n l?u l??ng khí th?i ??n turbo. C?ng su?t t?i ?a 140kW (190PS) t?i 5.500 vòng / phút và m?-men xo?n 260Nm t? 1.600 - 5.000 vòng / phút.

??ng c? 1.5L DOHC VTEC TURBO 16 van s? d?ng h? th?ng ?i?u khi?n van tiên ti?n k?t h?p c?ng su?t cao v?i hi?u su?t nhiên li?u cao và l??ng khí th?i th?p. H? th?ng k?t h?p ki?m soát th?i gian bi?n ??i khí n?p và x? (VTC kép), liên t?c ?i?u ch?nh pha c?a tr?c cam n?p và x?, v?i ?i?u khi?n bi?n thiên (VTEC), thay ??i theo th?i gian và ?? nang. Trong ?ng d?ng này, vi?c nang van t?ng lên t? ho?t ??ng VTEC thay ??i ?? c?i thi?n quá trình quét khí t?c ?? th?p, ?i?u ki?n ti?t l?u m?t ph?n, c?ng nh? t?c ?? cao h?n, v?n hành b??m ga ??y ??, giúp c?i thi?n hi?u su?t trên d?i t?c ?? ??ng c?.

 

LIêN H? NGAY ?? NH?N BáO GIá KHUY?N M?I + ??NG KY LáI TH?
HONDA ? T? KIM THANH
? Hotline: 0908 746 888 Service: 0907 815 888
?? Address: s? 6 ???ng 3 tháng 2, P.15, Qu?n 11, TPHCM.
?? Website: http://hippibela.com/

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: