HONDA BRIO

418.000.000?
M? s?n ph?m: Honda Brio
Nhà s?n xu?t: Honda Vi?t Nam

?? Thi?t k? nh? g?n thích di chuy?n h?p n?i ?? th? ?? Màu s?c th?i trang, cá tính ?? V?n hành m?nh m? ??Trang b? ti?n nghi tiên ti?n 

- +

Honda Brio là m?u hatchback h?ng A+, g?m 3 phiên b?n Honda Brio g?m 3 phiên b?n g?m Brio G, Brio RSBrio RS 2 tone màu. Phan khúc xe h?ng A nh?n ???c s? ?u ái c?a ??ng ??o khách hàng Vi?t b?i ngo?i hình nh? g?n, ti?n nghi và tính n?ng an toàn ??m b?o cùng giá c? h?p ly.

Honda Brio

Honda Brio s? h?u ngo?i th?t tr? trung và n?ng ??ng

??ng ky lái th? mi?n phí Honda Brio t?i ?ay

LIêN H? NGAY ?? ???C BáO GIá KHUY?N M?I + ??NG KY LáI TH? + T? V?N S?N PH?M
?????????? ??? ????? ?????? ??????????
? Hotline: 0908 746 888
?? ??a ch?: s? 6 ???ng 3 tháng 2, P.15, Qu?n 11, TPHCM.
?? Website: http://hippibela.com/
 

 

TH?NG S? K? THU?T

Danh m?c
G RS/RS 2 màu
??NG C?/H?P S?
Ki?u ??ng c? 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh th?ng hàng,16 van
H?p s? V? c?p CVT
?ng d?ng
EARTH DREAMS TECHNOLOGY
Dung tích xi lanh (cm3) 1.199
C?ng su?t c?c ??i (Hp/rpm) 89Hp/6.000
M?-men xo?n c?c ??i (Nm/rpm) 110/4.800
Dung tích thùng nhiêu li?u (lít) 35
H? th?ng nhiên li?u Phun x?ng ?i?n t?
M?C TIêU TH? NHIêN LI?U
???C TH? NGHI?M Và C?NG B? B?I HONDA MOTOR THEO TIêU CHU?N UN ECE R 101 (00).
???C KI?M TRA Và PHê DUY?T B?I PHòNG CH?T L??NG XE C? GI?I (VAQ), C?C ??NG KI?M VI?T NAM.
M?C TIêU TH? NHIêN LI?U TH?C T? Có TH? THAY ??I DO ?I?U KI?N S? D?NG, K? N?NG LáI XE Và TìNH TR?NG B?O D??NG K? THU?T C?A XE.
M?c tiêu th? nhiên li?u chu trình t? h?p (lít/100km)
5,4 5,9
M?c tiêu th? nhiên li?u chu trình ?? th? c? b?n (lít/100km)
6.6 7
M?c tiêu th? nhiên li?u chu trình ?? th? ph? (lít/100km)
4.7 5.2
KíCH TH??C / TR?NG L??NG
S? ch? ng?i 5
Dài x R?ng x Cao (mm)
3.801 x 1.682 x 1.487 3.817 x 1.682 x 1.487
Chi?u dài c? s? (mm) 2.405
Chi?u r?ng c? s?(tr??c/sau)(mm)
1.481/1.465 1.475/1.459
C? l?p
175/65R14 185/55R15
La-z?ng
H?p kim/14 inch H?p kim/15 inch
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 154
Bán kính quay vòng t?i thi?u (m) 4,6
Tr?ng l??ng kh?ng t?i (kg)
972 991
Tr?ng l??ng toàn t?i (kg)
1.347 1.366
H? TH?NG TREO
H? th?ng treo tr??c Ki?u MacPherson
H? th?ng treo sau Gi?ng xo?n
H? TH?NG PHANH
Phanh tr??c Phanh ??a
Phanh sau Phanh tang tr?ng
H? TH?NG H? TR? V?N HàNH
Tr? l?c lái ?i?n (EPS)
Ch? ?? báo ti?t ki?m nhiên li?u (ECO)
NGO?I TH?T
C?M ?èN TR??C
?èn chi?u xa
Halogen
?èn chi?u g?n
Halogen
?èn s??ng mù
?èn ??nh v?
LED
?èn h?u
Halogen tách bi?t ?èn phanh
?èn phanh treo cao
LED LED, Tích h?p trên cánh gió
G??ng chi?u h?u
Ch?nh ?i?n Ch?nh ?i?n/ G?p ?i?n/ tích h?p ?èn báo r?
M?t ca-l?ng
M? chrome S?n ?en th? thao/G?n logo RS
C?a kính ?i?n t? ??ng lên xu?ng 1 ch?m ch?ng k?t Gh? lái
Cánh l??t gió ?u?i xe
Kh?ng
N?I TH?T
KH?NG GIAN
B?ng ??ng h? trung tam Analog
Ch?t li?u gh?
N? (Màu ?en) N? (Màu ?en) trang trí ch? cam th? thao
Hàng gh? 2 G?p ph?ng hoàn toàn
B? trung tam tích h?p khay ??ng c?c, ng?n ch?a ??
H?c ?? khu v?c khoang lái
Ng?n ??ng tài li?u cho hàng gh? sau
Gh? ph? Gh? lái và gh? ph?
TAY LáI
Ki?u lo?i
3 ch?u, Urethane
?i?u ch?nh 2 h??ng
Tích h?p nút ?i?u ch?nh h? th?ng am thanh
TRANG B? TI?N NGHI
TI?N NGHI CAO C?P
Nút b?m m? c?p ti?n ích (kh?ng c?n chìa khóa)
K?T N?I Và GI?I TRí
Màn hình
Tiêu chu?n C?m ?ng 6,2 inch
Apple car play
Kh?ng
K?t n?i v?i Siri
K?t n?i Bluetooth
K?t n?i USB/AUX
?ài AM/FM
H? th?ng loa
4 loa 6 loa
Ngu?n s?c
TI?N NGHI KHáC
H? th?ng ?i?u hoà
Ch?nh c?
G??ng trang ?i?n cho hàng gh? tr??c
AN TOàN
CH? ??NG
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS)
H? th?ng phan ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD)
H? tr? phanh kh?n c?p (BA)
Ch?c n?ng khóa c?a t? ??ng theo t?c ??
B? ??NG
Túi khí cho ng??i lái và ng?i k? bên
Nh?c nh? cài day an toàn Gh? lái
Khung xe h?p th? l?c và t??ng thích va ch?m ACE
AN NINH
Chìa khoá ???c m? hoá ch?ng tr?m
H? th?ng báo ??ng

(*)M?t s? hình ?nh trong tài li?u này có th? h?i khác so v?i th?c t?. C?ng ty Honda Vi?t Nam ???c quy?n thay ??i b?t k? ??c tính k? thu?t nào mà kh?ng c?n báo tr??c.

V? n?i th?t, Honda Brio s? d?ng t?ng màu ?en ch? ??o cho c? 3 phiên b?n. Tuy nhiên ? phiên b?n Honda Brio RS/ RS 2 màu l?i ???c trang trí nh?ng ???ng vi?n màu cam tinh t? làm t?ng thêm nét th? thao và cá tính.

B?ng ??ng h? trung tam Analog ???c thi?t k? ??n gi?n n?m sau v? l?ng 3 ch?u tích h?p nút ?i?u khi?n h? th?ng am thanh. Bên c?nh ?ó, Honda Brio còn ???c trang b? h? th?ng gi?i trí ti?n ích v?i màn hình c?m ?ng 6.2 inch k?t h?p h? th?ng am thanh 6 loa ? phiên b?n RS/ RS 2 màu. Còn ? phiên b?n G ch? s? d?ng màn hình tiêu chu?n cùng h? th?ng am thanh 4 loa.

 Honda Brio 2019 th? h? 2 ?? ???c phát tri?n nh? m?t gi?i pháp t?i ?u ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng mua xe l?n ??u và các gia ?ình nh?. Chính vì v?y, t?ng ???ng nét bên ngoài c?a Honda Brio th? thi?n s? m?nh m? và tràn ??y sinh khí.

Thi?t k? ngo?i th?t c?a Honda Brio phiên b?n RS ???c ?ánh giá v??t tr?i h?n các ??i th? cùng phan khúc khi s? h?u nh?ng ???ng d?p n?i ??y cá tính ? than xe, c?m l??i t?n nhi?t t? ong khá l?n kèm logo RS làm r? lên nét th? thao, dàn ?èn pha n?i b?t và s?c x?o. 

Honda Brio phiên b?n G ???c phan ph?i 3 màu: tr?ng, ghi b?c và ??. ? Honda Brio RSRS 2 màu có: vàng, cam, ??.

? ph?n ?u?i xe, Honda Brio RS ???c thi?t k? thêm cánh h??ng gió n?i b?t cùng ?èn báo phanh LED treo cao làm t?ng thêm ph?n cá tính. 

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: