HONDA CITY 2021

Liên h?
M? s?n ph?m: ?ang ca?p nha?t
Nhà s?n xu?t: Honda Vi?t Nam

Honda CityXổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần HOàN TOàN M?I s? ra m?t t?i Vi?t Nam ngày 09 tháng 12 n?m 2020 và d? ki?n giao ??n tay khách hàng t? tháng 1 n?m 2021.

 Honda City th? h? m?i ???c d? ki?n ra m?t vào ngày 9 tháng 12 n?m 2021 v?i ba phiên b?n: RS, L, G cùng 6 l?a ch?n màu s?c Tr?ng ngà tinh t?, Ghi b?c th?i trang, Titan m?nh m?, ?? cá tính, Xanh ??m cá tính và ?en ánh ??c t?n (tùy phiên b?n) và giao ??n tay khách hàng t? tháng 1 n?m 2021. T? ngày 26 tháng 10 n?m 2020, khách hàng có th? ??t xe t?i Honda ? t? Kim Thanh

Xem thêm nh?ng nang c?p v??t tr?i m?i c?a Honda City

 

V? thi?t k?, Honda City m?i gay ?n t??ng v?i nh?ng thay ??i v? ngo?i th?t: c?m ?èn tr??c v?i d?i ?èn ch?y ban ngày g?n li?n v?i hai thanh chrome hai bên t?o thành m?t kh?i v?ng ch?c ? ??u xe, ???ng gan d?p n?i kh?e kho?n, m?nh m? ch?y d?c than xe và c?m ?èn h?u LED l?ch l?m phía sau; t?t c? mang ??n m?t di?n m?o thanh l?ch hoàn toàn m?i. ??ng th?i, Honda City th? h? m?i ???c thi?t k? v?i tr?ng tam xe ???c h? th?p, mang ??n m?t ki?u dáng ??m ch?t th? thao. 

V? n?i th?t, so v?i phiên b?n hi?n t?i, City m?i có kích th??c dài, r?ng h?n, t?o ra m?t kh?ng gian r?ng r?i nh?t phan khúc cùng khoang ?? chan ?n t??ng có ???c nh? nh?ng thay ??i tinh t? trong thi?t k? ngo?i, n?i th?t. Honda City th? h? th? 5 c?ng s? h?u nh?ng nang c?p v? ti?n nghi nh? màn hình gi?i trí trung tam hi?n ??i h?n v?i kích th??c t?ng t? 6,8 ??n 8 inch và thêm tính n?ng k?t n?i ?i?n tho?i th?ng minh Apple CarPlay và Android Auto. 

V? v?n hành, Honda City th? h? th? 5 ???c trang b? ??ng c? 1.5L DOHC m?i v?i c?ng su?t t?i ?a cao nh?t phan khúc giúp chi?c xe có ???c kh? n?ng v?n hành m?nh m? v?i hi?u su?t tiêu th? nhiên li?u t?i ?u, h?a h?n cho ng??i dùng tr?i nghi?m lái thú v?, v?n là ??c ?i?m làm nên th??ng hi?u Honda ?t?. Bên c?nh ?ó, nh?m h? tr? ng??i lái trên m?i hành trình, City m?i ???c trang b? các tính n?ng an toàn ch? ??ng và b? ??ng tiên ti?n nh? h? th?ng túi khí, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), h? th?ng phan ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD), h? th?ng ki?m soát l?c kéo (TCS), h? th?ng phanh kh?n c?p (BA), h? th?ng can b?ng ?i?n t? (VSA), h? th?ng kh?i hành ngang d?c (HSA), camera lùi,…Nh? nh?ng tính n?ng này, Honda City th? h? m?i vinh d? ???c ?ánh giá ??t tiêu chu?n an toàn 5 sao ASEAN NCAP (Ch??ng trình ?ánh giá xe m?i ??ng Nam á).

??c bi?t, ?ay s? là l?n ??u tiên Honda Vi?t Nam gi?i thi?u ??n khách hàng phiên b?n th? thao RS (Road Sailing) cho Honda City. Là s? k?t h?p c?a phong cách th? thao và s? ti?n d?ng hàng ngày c?a m?t m?u xe gia ?ình, Honda City m?i phiên b?n RS ??i di?n cho tinh th?n th? thao và kh?ng ng?ng chinh ph?c th? thách c?a Honda, lu?n h??ng ??n s? n?ng ??ng, phóng khoáng trong sáng t?o nh?ng v?n theo ?u?i ??nh cao c?a s? hoàn m?, tinh t?. B?n RS s? h?u nh?ng ?u th? v??t tr?i nh? v? ngoài th? thao phá cách, có ???c nh? nh?ng chi ti?t n?i b?t: m?t ca-l?ng s?n ?en v?i logo RS d?p n?i ??y cá tính, c?m ?èn tr??c Full LED, b? la-z?ng h?p kim 5 ch?u kép 16 inch sang tr?ng,... Ngoài ra, b?n RS còn s? h?u nh?ng ti?n nghi hàng ??u phan khúc nh? h? th?ng am thanh 8 loa, ch?c n?ng kh?i ??ng xe t? xa, l?y chuy?n s? trên tay lái,...

Honda City th? h? m?i ???c l?p ráp, phan ph?i chính h?ng t?i Vi?t Nam và d? ki?n s? giao ??n tay khách hàng t? tháng 1 n?m 2021. T? ngày 26 tháng 10 n?m 2020, khách hàng có th? ??t xe t?i Honda ? t? Kim Thanh

LIêN H? ??T XE - BáO GIá KHUY?N M?I - ??NG KY LáI TH?:

HOTLINE : 0908 746 888

SERVICE: 0907 815 888

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: