HONDA CIVIC

M? s?n ph?m: ?ang ca?p nha?t
Nhà s?n xu?t: Honda Vi?t Nam

Thi?t k? ??t phá, n?i b?t ?? V?n hành m?nh m? v?i c?ng su?t t?i ?u, ch? ?? lái th? thao ?? N?i th?t hi?n ??i, sang tr?ng ?? C?m giác lái thú v? ?? Trang b? c?ng ngh? t?i tan ?? An toàn ??t gi?i 5 sao ASEAN NCAP.

- +

Honda Civic là m?u xe th? thao sedan h?ng C l?t Top 10 m?u xe bán ch?y nh?t m?i th?i ??i. Honda Civic tr? thành ??i di?n tiêu bi?u cho Honda v?i ki?u dáng tr? trung, n?i b?t và n?ng ??ng, ??ng c? b?n b?, v?n hành ?n ??nh, ?? an toàn cao.

?ay là cu?c l?t xác ngo?n m?c nh?t t? tr??c t?i nay c?a dòng sedan c? nh? này. V?i thi?t k? fastback hoàn toàn m?i, ??ng c? turbo m?nh nh?t phan khúc, cùng nhi?u c?ng ngh? h? tr? lái - an toàn là nh?ng ?i?m ?áng chú y ? phiên b?n này. 

T?i Vi?t Nam, Honda Civic ?ang ???c phan ph?i v?i 03 phiên b?n, ?ó là b?n tiêu chu?n Civic 1.8E CVT hút khí t? nhiên, b?n Civic 1.8G CVT t?ng áp Turbo và b?n cao c?p Civic 1.5RS CVT Turbo t?ng áp.

C? ba phiên b?n ??u ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Thái Lan và cùng s? h?u di?n m?o th? thao ??m ch?t c?a th? h? th? 10 Honda Civic 2020.

Hi?n Honda Civic 2019 - 2020 ???c phan ph?i v?i 5 màu s?c riêng bi?t: Tr?ng ng?c quy phái, Ghi b?c th?i trang, ?en ánh ??c t?n, ?? ?am mê, Xanh ??m cá tính

 


 

Liên h? ngay ?? ???c Báo Giá L?n Bánh + Nh?n Giá Khuy?n M?i Tháng 11

- H? Tr? Tr??c B?

- Khuy?n M?i Gói B?o Hi?m

- ?u ??i Gói Ph? Ki?n

(S? l??ng có h?n)

Hotline T? V?n: 0908 746 888

??ng ly lái th? mi?n phí Honda Civic t?i ?ay

??u xe

C?n tr??c c?a xe ???c làm m?i l?i v?i thi?t k? kéo dài xuyên su?t giúp ph?n ??u xe ???c m? r?ng ra thay vì chia ra 3 khoang nh? tr??c. H? th?ng chi?u sáng trên Honda Civic 2020 s? d?ng c?m ?èn pha LED/Projector k?t h?p cùng ?èn ??nh v? ban ngày d?ng LED giúp chi?c xe t? tin h?n khi l?n bánh trên ???ng. H?c gió và ?èn s??ng mù ???c ch?m chút h?n khi ???c m? crom bóng b?y sang tr?ng ho?c s?n ?en bóng ?? có th? ??ng b? v?i m?t ca l?ng tùy theo y mu?n c?a khách hàng.

Than xe

Nhìn t? phía h?ng, than xe th? hi?n r? tính khí ??ng h?c và th? thao c?a th? h? th? 10. C?t A ng?n, gi?t xéo v? phía sau, t??ng t? v?i c?t C. T?o hình thi?t k? t? kho?ng kính lái phía tr??c cho ??n ?u?i xe r?t ?n t??ng, Civic th? h? m?i mang phong cách nh? m?t chi?c coupé hai c?a, mái d?c ng??c v? phía sau, v?n là ??c tr?ng c?a phong cách fast-back, phong cách th? thao ??t phá.

? than xe khá gi?ng v?i Honda Civic 2019, nh?ng ???ng d?p n?i kéo dài toát lên v? n?ng ??ng và cá tính. Xe Honda Civic 2020 ???c trang b? 2 b? la z?ng có kích th??c 16 inch ho?c 18 inch n?u khách hàng nào mu?n t?ng c??ng v? th? thao.Vòm bánh xe d?p n?i t?o c?m giác c? b?p và hi?n ??i cho xe.

?u?i xe

Thi?t k? ?u?i xe Honda Civic 2019 - 2020 có th? nói là khác bi?t và ??p nh?t trong phan khúc sedan h?ng C t?i Vi?t Nam. C?m ?èn h?u ??p nh?t và kh?ng th? nh?m l?n, thi?t k? d?ng bum-mê-r?ng, thi?t k? r?t s?c x?o, góc c?nh và hi?n ??i, nh?n m?nh r? nét tính th? thao cho ph?n ?u?i xe.

? th? h? hoàn toàn m?i, Honda Civic 2020 t?i th? tr??ng Vi?t Nam s? h?u kích th??c Dài x R?ng x Cao là 4.648 x 1.799 x 1.416 (mm). Chi?u dài c? s? 2.700 (mm). Kho?ng sáng g?m xe 133 (mm), bán kính vòng quay t?i thi?u 5.3 (m). C? l?p 215/55R16, la-z?ng 16(inches) ??i v?i Civic 1.8 E & Civic 1.8 G và c? l?p 235/40R18, la-z?ng (18inch) ??i v?i Civic 1.5 RS

?i?m nh?n c?a kh?ng gian bên trong c?a xe Honda Civic 2020 là  tone màu ch? ??o t?i màu nh?m nh?n m?nh ch?t l?ch l?m và sang tr?ng.

T?i khoang lái, m?c dù c?t A gi?t xéo góc v? phía sau, nh?ng các kho?ng ??u vai, kho?ng ?? chan, kho?ng cách gi?a hai gh? ??u ???c t?i ?u, ?em ??n s? r?ng r?i và tho?i mái cho ng??i lái và c? ng??i k? bên. ? hàng gh? sau, ?u ?i?m này v?n ???c th? hi?n, tho?i mái c? cho nh?ng ng??i có th? hình t??ng ??i dù tr?n xe phía sau khá d?c.

?i?m nang c?p ?áng chú y trên phiên b?n 2020 là gh? lái còn có kh? n?ng ch?nh ?i?n 8 h??ng, gh? hành khách ch?nh ?i?n 6 h??ng. Hàng gh? hai có th? g?p 60:40 nh?m gia t?ng kh? n?ng ch?a ?? khi c?n thi?t.

Honda Civic 2020 t?o s? chú y ? v? trí gh? lái khi có v? l?ng 3 ch?u b?c da tích h?p nhi?u nút b?m hi?n ??i, ngay phía sau là c?m ??ng h? hi?n th? r? nét các th?ng tin v?n hành giúp tài x? d? dàng quan sát.Khoang cabin ???c thi?t k? ??p m?t, h?i h??ng v? phía ng??i lái ??i chút, vu?ng v?n và góc c?nh, ??y nam tính.

B?ng ?i?u khi?n trung tam khá hút m?t là ?i?m ???c ?ánh giá cao trong thi?t k? n?i th?t c?a th? h? m?i, d?c xu?ng h??ng v? ng??i lái, giao di?n th?ng minh và hi?n ??i.

??ng sau v?-l?ng, là b?ng ??ng h? k? thu?t s? Digital, s?c nét và hi?n ??i, hi?n th? ?a th?ng s? v?n hành cho ng??i lái, tích h?p thêm c? ch?c n?ng lái ti?t ki?m nhiên li?u ECO Coaching. D??i b?ng ??ng h?, phía bên ph?i là nút b?m kh?i ??ng Start/Stop, kh?i ??ng xe kh?ng c?n dùng chìa. ?i cùng v?i Start/Stop, ph?i k? ??n chìa khóa th?ng minh ?a d?ng Smartkey, tích h?p nút b?m m? c?p sau. Ngoài ra, xe còn ???c trang b? thêm nhi?u nút b?m h? tr? v?n hành trong xe nh? gi? phanh t? ??ng, phanh tay ?i?n t? và ch? ?? lái ti?t ki?m ECON.

Chính gi?a khoang lái là b?ng ?i?u khi?n trung tam, Civic s? h?u m?t màn hình th?ng tin gi?i trí ?a ph??ng ti?n, ?i?u ch?nh c?m ?ng, tích h?p c?ng ngh? IPS ?em ??n hình ?nh r? ràng và chính xác.

Màn hình này có th? k?t n?i ?i?n tho?i th?ng minh, cho phép nghe nh?c, g?i ?i?n, nh?n tin, s? d?ng b?n ?? hay ra l?nh b?ng gi?ng nói, k?t n?i wifi và l??t web, nghe ?ài AM/FM.

H? th?ng có th? k?t n?i v?i các c?ng giao ti?p nh? HDMI, Bluetooh, USB. ?m thanh bên trong ???c trình di?n qua h? th?ng 8 loa s?c nét và s?ng ??ng. Xe c?ng ???c trang b? nhi?u c?ng s?c cho các thi?t b? th?ng minh.

 

Các ti?n nghi khác có th? k? ??n nh? h?c ??ng ?? và ng?n ch?a ???c trang b? bên trong, t? tr??c ra sau và hai bên c?a, thi?t k? t?i ?u nh?m ?em ??n kh?ng gian r?ng r?i h?n cho ng??i dùng. Phía sau c?p xe, khoang hành ly c? l?n, dung tích 519L, th?a s?c ch?a cho m?t chuy?n du l?ch ng?n ngày.

Kh?i ??ng c? th? nh?t ???c trang b? trên phiên b?n tiêu chu?n Civic 1.8E & Civic 1.8G là ??ng c? hút khí t? nhiên 1.8 SOHC i-VTEC, 4 xy-lanh, 16 van. Kh?i ??ng c? này ?em ??n s?c m?nh c?c ??i 139 (m? l?c) t?i vòng tua 6.500 (vòng/phút), cùng v?i m?-men xo?n c?c ??i 174 (Nm) t?i vòng tua 4.300 (vòng/phút). ?i cùng v?i h?p s? t? ??ng v? c?p CVT ?ng d?ng c?ng ngh? Earth Dreams c?a Honda. ? b?n 1.8E & 1.8G hút khí t? nhiên phun x?ng ?i?n t?, Civic s? s? h?u t?c ?? t?i ?a là 200 (Km/h), v?i th?i gian t?ng t?c t? 0 - 100 (Km/h) ch? trong vòng 10 (giay), m?t con s? khá ?n t??ng.

 

Các c?ng ngh? an toàn c?a Civic 2020 t?i Vi?t Nam có th? k? ??n nh?:

     ? H? th?ng h? tr? ?ánh lái ch? ??ng (AHA)
     ? Can b?ng ?i?n t? (VSA)
     ? Ki?m soát l?c kéo (TCS)
     ? Ch?ng bó c?ng phanh (ABS)
     ? Phan ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD)
     ? H? tr? l?c phanh kh?n c?p (BA)
     ? Kh?i hành ngang d?c (HSA)
     ? Camera lùi 03 góc quay
     ? ?èn báo phanh kh?n c?p (ESS)
     ? Khóa c?a t? ??ng
     ? Túi khí cho ng??i lái và ng??i k? bên
     ? Túi khí bên cho hàng gh? tr??c
     ? Túi khí rèm trên t?t c? các hàng gh?
     ? Móc gh? tr? em ISOFIX
     ? Nh?c nh? cài day an toàn
     ? Chìa khóa ???c m? hóa ch?ng tr?m và h? th?ng báo ??ng
     ? Khóa c?a t? ??ng khi ra kh?i vùng c?m bi?n
     ? Khung xe t??ng thích ACE


 

 

 

LIêN H? NGAY ?? ???C BáO GIá KHUY?N M?I + ??NG KY LáI TH? + T? V?N S?N PH?M

? Hotline: 0908 746 888 Service: 0907 815 888
?? Address: s? 6 ???ng 3 tháng 2, P.15, Qu?n 11, TPHCM.
?? Website: http://hippibela.com/
 

 

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: