HONDA CR-V 2020

998.000.000?
M? s?n ph?m: Honda CR-V
Nhà s?n xu?t: Honda Vi?t Nam

Honda CRV 2020 v?i nh?ng nang c?p v??t tr?i:
?? 1. C?ng ngh? h? tr? lái xe an toàn tiên ti?n Honda SENSING - H? th?ng c?ng ngh? h? tr? lái xe an toàn tiên ti?n l?n ??u tiên ???c áp d?ng trên xe ?t? Honda t?i Vi?t Nam
?? 2. Camera quan sát làn ???ng (Honda LaneWatch)
?? 3. S?c kh?ng day ti?n ích
?? 4. C?p ch?nh ?i?n v?i tính n?ng m? c?p r?nh tay

- +

Mua Honda CRV 2020 giá t?t nh?t th? tr??ng - ?u ??i 100% l? phí tr??c b? - Xem chi ti?t Khuy?n m?i

Honda CRV 2020 ???c ra m?t v?i 3 phiên b?n: L, G, E cùng 5 l?a ch?n màu s?c: Tr?ng ngà tinh t?, Ghi b?c th?i trang, Titan m?nh m?, ?en ánh ??c t?n, Xanh ??m cá tính.

V?i ph??ng cham kh?ng ng?ng c?i ti?n ?? mang t?i các s?n ph?m có ch?t l??ng t?t nh?t, Honda CR-V m?i ???c trang b? c?ng ngh? h? tr? lái xe an toàn tiên ti?n Honda SENSING l?n ??u tiên ???c áp d?ng trên các dòng xe Honda ?t? t?i Vi?t Nam, h? th?ng camera quan sát làn ???ng (Honda LaneWatch) và C?ng ngh? s?c kh?ng day cùng C?p ch?nh ?i?n v?i tính n?ng m? c?p r?nh tay, h?a h?n mang t?i cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t.

Honda CR-V là m?t trong nh?ng m?u xe thành c?ng nh?t l?ch s? c?a Honda v?i 5 th? h? ?? ra m?t ph?c v? Khách hàng trên toàn c?u.

Honda CR-V kh?ng ch? ???c Khách hàng ?a thích b?i thi?t k? ngo?i th?t th? thao m?nh m? mà còn ???c các gia ?ình tin dùng khi s? h?u khoang n?i th?t r?ng r?i, ti?n nghi, 7 ch? linh ho?t ?áp ?ng m?i nhu c?u s? d?ng và ??c bi?t mang t?i c?m giác tin c?y v?i các c?ng ngh? an toàn v??t tr?i.

Giá Bán Honda CR-V 2020 v?i 3 b?n tiêu chu?n 1.5 E, G, L nh? sau:

??c bi?t, Honda CR-V 2020 còn ???c b? sung thêm CR-V màu ?? cá tính c?c kì n?i b?t: 

?? Honda CR-V ?? G: 1053 tri?u
?? Honda CR-V ?? L: 1123 tri?u


 

??ng ky lái th? mi?n phí Honda CR-V t?i ?ay

Khuy?n m?i c?c "HOT" trong tháng 11:

- H? tr? 100% tr??c b?

- ?u ??i Gói B?o Hi?m

- Khuy?n m?i Ph? Ki?n Cao C?p

(S? l??ng có h?n, nhanh tay Liên h? ?? nh?n báo giá ngay h?m nay)

HOTLINE: 0908 746 888

Honda CR-V 2020 thu?c phiên b?n nang c?p gi?a vòng ??i (facelift) c?a th? h? th? 5 ra m?t vào n?m 2017. ? phiên b?n nang c?p này, CR-V ???c thay ??i ??i chút ? ngo?i hình. T?ng th?, Honda CR-V facelift t?i Vi?t Nam t??ng ??ng g?n nh? hoàn toàn v?i các phiên b?n qu?c t? ?? ra m?t tr??c ?ó nh? M?, Australia và Thái Lan.

Honda CR-V 2020 có các s? ?o dài x r?ng x cao l?n l??t là 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), chi?u dài c? s? ??t 2.660 mm, kho?ng sáng g?m 198 mm. So v?i ??i tr??c, CR-V 2020 nh?nh h?n 39 mm ? chi?u dài t?ng th?, các th?ng s? còn l?i ??u t??ng ??ng.

? ??u xe, CR-V 2020 ???c thi?t k? l?i c?n va, h?c ?èn s??ng mù, l??i t?n nhi?t s?n ?en, các ???ng m? chrome góc c?nh và vu?ng v?c h?n. H? th?ng ?èn chi?u sáng trên 2 b?n G và L là d?ng full LED, trong khi h? th?ng ?èn pha/c?t trên b?n E ch? là halogen.

 

 

 

? phía sau, xe ???c trang b? c?n va m?i, các chi ti?t m? chrome t?i màu, ?èn h?u t?i màu và ?ng x? kép m? chrome ??t l? ra ngoài.

Xe ???c trang b? b? mam h?p kim 5 ch?u v?i t?o hình cánh hoa l? m?t. V?i kích th??c 18 inch và ki?u 2 tone màu, b? mam m?i mang ??n v? th? thao h?n cho ? t? Honda CR-V 2020.

Phiên b?n m?i Honda CR-V 2020 v?i nh?ng nang c?p v??t tr?i, ??c bi?t là c?ng ngh? an toàn Honda SENSING - H? th?ng c?ng ngh? h? tr? lái xe an toàn tiên ti?n l?n ??u ?ng d?ng trên dòng xe ? t? Honda t?i Vi?t Nam. H? th?ng bao g?m 5 c?ng ngh? ?u vi?t - Xem chi ti?t c?ng ngh? Honda Sensing

Bên c?nh ?ó, phiên b?n m?i Honda CR-V 2020 còn ???c trang b? Camera quan sát làn ???ng (Honda LaneWatch) giúp c?i thi?n t?m nhìn c?a ng??i lái l?n h?n g?n b?n l?n so v?i ch? s? d?ng g??ng phía hành khách. Nh? v?y, ng??i lái xe có th? d? dàng nhìn th?y toàn c?nh giao th?ng, ng??i ?i b? ho?c các v?t th? th??ng xuyên xu?t hi?n trong vùng ?i?m mù. H?n th? n?a, nh?m t?i ?a hóa s? ti?n nghi cho khách hàng, Honda còn trang b? thêm các c?ng ngh? ?u vi?t cho Honda CR-V 2020: C?ng ngh? s?c kh?ng day và C?p ch?nh ?i?n v?i tính n?ng m? c?p r?nh tay.

? bên trong, n?i th?t c?a Honda CR-V 2020 kh?ng khác bi?t nhi?u so v?i ??i tr??c. Tuy nhiên, h?ng xe Nh?t ?? thi?t k? l?i b?ng ?i?u khi?n trung tam, h?c ??ng ?? r?ng r?i h?n và các c?ng k?t n?i USB ???c b? trí cao h?n.

Các trang b? tiêu chu?n trên CR-V 2020 g?m v?-l?ng b?c da tích h?p nút ch?c n?ng, màn hình gi?i trí 5 inch, gh? b?c da, gh? lái ch?nh ?i?n 8 h??ng, c?a gió ?i?u hòa cho 2 hàng gh? sau, kh?i ??ng b?ng nút b?m…

Hai phiên b?n cao c?p G và L ???c ?p van g? ? b?ng táp-l?, l?y chuy?n s? sau v?-l?ng, màn hình th?ng tin gi?i trí c?m ?ng 7 inch h? tr? k?t n?i Apple CarPlay/Android Auto, ?i?u hòa kh?ng khí 2 vùng ??c l?p.

Riêng phiên b?n L cao c?p nh?t s? h?u thêm c?m bi?n g?t m?a t? ??ng, g??ng chi?u h?u bên trong xe t? ??ng ch?ng chói, c?a s? tr?i toàn c?nh, tính n?ng ?á c?p, s?c kh?ng day chu?n Qi.

 

Honda CR-V 2020 v?n s? d?ng ??ng c? t?ng áp VTEC 4 xy-lanh th?ng hàng 1.5L. ??ng c? này s?n sinh c?ng su?t 188 m? l?c t?i 5.600 vòng/phút và m?-men xo?n 240 Nm t?i 2.000-5.000 vòng/phút.

T?t c? phiên b?n c?a xe Honda CR-V 2020 ??u s? h?u gói an toàn Honda Sensing. Honda Sensing g?m 5 c?ng ngh?: h? th?ng phanh gi?m thi?u va ch?m, h? th?ng ?èn pha thích ?ng t? ??ng, h? th?ng ki?m soát hành trình thích ?ng ? d?i t?c ?? th?p, h? th?ng gi?m thi?u l?ch làn ???ng và h? th?ng h? tr? gi? làn ???ng. ?ay c?ng là nang c?p ?áng chú y nh?t trên CR-V 2020 facelift.

Bên c?nh ?ó, phiên b?n m?i Honda CR-V 2020 còn ???c trang b? h? th?ng c?nh báo ng??i lái bu?n ng? và camera quan sát làn ???ng (trên b?n G và L). Phiên b?n L có thêm c?m bi?n lùi và túi khí rèm cho c? 3 hàng gh?.

Th?ng s? k? thu?t Honda CRV 2020

LIêN H? NGAY ?? ???C BáO GIá KHUY?N M?I + ??NG KY LáI TH? + T? V?N S?N PH?M

 

 

 


 

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: