HONDA HR-V

786.000.000?
M? s?n ph?m: Honda HR-V
Nhà s?n xu?t: Honda Vi?t Nam

?? Thi?t k? ngo?i th?t cá tính, th?i th??ng ?? N?i th?t r?ng r?i, tho?i mái ?? Trang b? ti?n nghi tiên ti?n ?? ??ng c? m?nh m?, v?n hành an toàn ?o?t gi?i 5 sao ASEAN NCAP.

 

- +

Mua Honda HR-V 2020 Giá Khuy?n M?i t?t nh?t Sài Gòn

??ng ky lái th? mi?n phí Honda HR-V t?i ?ay

Honda HR-V s? h?u phong cách thi?t k? coupe th? thao th?i th??ng cùng nh?ng chi ti?t hi?n ??i, s?c s?o. Khoác trên vóc dáng SUV ?? th? nh? g?n là m?t phong cách th?i th??ng ??y mê ho?c, v?i kh?ng gian ti?n nghi ??y b?t ng? - Honda HR-V chính là l?a ch?n x?ng t?m b?n l?nh tiên phong.

 

V? ph?n ??u xe, Honda HR-V 2020 ???c trang b? c?m ?èn tr??c Full LED hi?n ??i và t?i tan k?t h?p v?i l??i t?n nhi?t t?o nên t?ng th? tr?ng nh? hình cánh chim, mang ??n c?m giác v?ng ch?i, ??c ?áo và tinh t?.

V? ph?n than xe, Honda HR-V có thi?t k? th? thao, n?ng ??ng khi s? h?u hai ???ng d?p n?i kéo dài trên than xe, b? la-z?ng 17 inches 5 ch?u ??p m?t, ?ng-ten d?ng vay cá m?p t?o nên nét tr? trung ph?i h?p v?i ch?p ?ng x? m? chrome t?o thêm ph?n hi?n ??i và s?c x?o.

V? ph?n ?u?i xe, Honda HR-V s? h?u c?m ?èn h?u d?ng LED. B? ?èn h?u m? r?ng ph?i h?p cùng nh?ng ???ng gan d?p n?i t?o nên s? m?nh m? và cá tính.

Kh?ng gian n?i th?t Honda HR-V ???c thi?t k? sang tr?ng, ?u tiên s? r?ng r?i và tho?i mái. Kh?ng gian hành ly c?a Honda HR-V g?n nh? l?n nh?t trong phan khúc, 437 lít v?i hàng gh? th? 2 ?ang s? d?ng và m? r?ng lên 1.462 lít khi hàng gh? này g?p ph?ng.

HR-V s? d?ng màn hình c?m ?ng 6,8 inch than thi?n v?i ng??i dùng tích h?p nhi?u ch?c n?ng nh?: k?t n?i USB, HDMI, Bluetooth, Ch? ?? bù am thanh theo t?c ?? (SVC-Speed Sensitive Volume Compensation) …; ??ng th?i cung c?p cho khách hàng nhi?u ti?n ích khác nh?: kh?i ??ng b?ng nút b?m, chìa khóa th?ng minh cùng ch? ?? khóa c?a t? ??ng khi chìa khóa ra kh?i vùng c?m bi?n.

Các trang b? tiên nghi tiêu chu?n trên c? 2 phiên b?n c?a Honda HR-V m?i bao g?m:

 • Phanh tay ?i?n t? và ch? ?? gi? phanh t? ??ng

 • Chìa khóa th?ng minh

 • K?t n?i smartphone cho phép nghe nh?c, g?i ?i?n

 • Ch? ?? tho?i r?nh tay

 • K?t n?i HDMI / Bluetooth / USB / AUX

 • ?ài AM/FM

 • H? th?ng am thanh 4 loa

 • Ch? ?? bù am thanh theo t?c ??

 • Hai c?ng s?c 12V

 • H? th?ng ?i?u hòa t? ??ng ?i?u ch?nh b?ng c?m ?ng

 • ?èn ??c b?n ?? cho hàng gh? tr??c và sau

 • ?èn c?p

 • G??ng trang ?i?m an toàn cho hàng gh? tr??c.

Khoang n??i tha?t cu?a Honda HR-V ????c thiê?t kê? logic v??i nh??ng phi?m ch??c n?ng ????c s??p ???t go?n gàng va? dê? la?m quen.? phiên b?n cao c?p nh?t (1.8L), HR-V còn ???c tích h?p c?a s? tr?i panorama mang ??n c?m giác d? ch?u và th?ng thoáng.

 

M?t trong nh?ng tính n?ng an toàn ???c chào ?ón nh?t ? Honda HR-V m?i là camera LaneWach ???c ??t bên d??i g??ng chi?u h?u phía hành khách có vai trò theo d?i ?i?m mù ? bên ph?i c?a xe. D? li?u hình ?nh thu ???c s? chuy?n v? màn hình trung tam, h? tr? ng??i lái quan sát t?t h?n khi vào cua.

Các tính n?ng an toàn ch? ??ng và th? ??ng khác c?a HR-V m?i bao g?m:

 • H? th?ng can b?ng ?i?n t? VSA

 • H? th?ng ki?m soát l?c kéo TSC

 • H? th?ng chóng bó c?ng phanh ABS

 • H? th?ng phan ph?i l?c phanh ?i?n t? EBD

 • H? tr? l?c phanh kh?n c?p BA

 • H? tr? kh?i hành ngang d?c HAS

 • Camra lùi

 • ?èn c?nh báo phanh kh?n c?p ESS

 • Ch?c n?ng khóa c?a t? ??ng

 • H? th?ng túi khí

 • Nh?c nh? cài day an toàn hàng gh? tr??c

 • Khung xe h?p th? l?c và thwong thích va ch?m ACE

 • Móc gh? an toàn cho tr? em ISOFix

 • Chìa khóa ???c m? hóa ch?ng tr?m và h? th?ng báo ??ng

 • Ch? ?? khóa c?a t? ??ng khi chìa khóa ra kh?i vùng c?m bi?n.

 • C?m bi?n g?t m?a t? ??ng và c?m bi?n lùi ch? có trên HR-V L.

TH?NG S? K? THU?T HONDA HR-V

 

B?NG GIá HONDA HR-V 2020:

HR-V G

HR-V L

786,000,000 VN?

871,000,000 VN?

 

LIêN H? NGAY ?? ???C BáO GIá KHUY?N M?I + ??NG KY LáI TH? + T? V?N S?N PH?M
?????????? ??? ????? ?????? ??????????
? Hotline: 0908 746 888
?? ??a ch?: s? 6 ???ng 3 tháng 2, P.15, Qu?n 11, TPHCM.
?? Website: http://hippibela.com/

 

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: