B??c 1: Truy c?p website và l?a ch?n s?n ph?m c?n mua ?? mua hàng

B??c 2: Click và s?n ph?m mu?n mua, màn hình hi?n th? ra pop up v?i các l?a ch?n sau

N?u b?n mu?n ti?p t?c mua hàng: B?m vào ph?n ti?p t?c mua hàng ?? l?a ch?n thêm s?n ph?m vào gi? hàng

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnN?u b?n mu?n xem gi? hàng ?? c?p nh?t s?n ph?m: B?m vào xem gi? hàng

N?u b?n mu?n ??t hàng và thanh toán cho s?n ph?m này vui lòng b?m vào: ??t hàng và thanh toán

B??c 3:Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần L?a ch?n th?ng tin tài kho?n thanh toán

N?u b?n ?? có tài kho?n vui lòng nh?p th?ng tin tên ??ng nh?p là email và m?t kh?u vào m?c ?? có tài kho?n trên h? th?ng

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnN?u b?n ch?a có tài kho?n và mu?n ??ng ky tài kho?n vui lòng ?i?n các th?ng tin cá nhan ?? ti?p t?c ??ng ky tài kho?n. Khi có tài kho?n b?n s? d? dàng theo d?i ???c ??n hàng c?a mình

N?u b?n mu?n mua hàng mà kh?ng c?n tài kho?n vui lòng nh?p chu?t vào m?c ??t hàng kh?ng c?n tài kho?n

B??c 4: ?i?n các th?ng tin c?a b?n ?? nh?n ??n hàng, l?a ch?n hình th?c thanh toán và v?n chuy?n cho ??n hàng c?a mình

B??c 5:Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần Xem l?i th?ng tin ??t hàng, ?i?n chú thích và g?i ??n hàng

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnSau khi nh?n ???c ??n hàng b?n g?i chúng t?i s? liên h? b?ng cách g?i ?i?n l?i ?? xác nh?n l?i ??n hàng và ??a ch? c?a b?n.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnTran tr?ng c?m ?n.

popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: