12/06/2020

Ph? tùng ? t? chính hi?u Honda

Ph? tùng ? t? chính hi?u Honda

Gi?i thi?u v? Ph? tùng ? t? chính hi?u Honda

Ph? tùng chính hi?u Honda ???c phát tri?n và s?n xu?t ?? ph?c v? cho xe ? t? Honda c?a b?n. Tiêu chu?n ch?t l??ng Honda t?n t?i trên m?i chi ti?t ph? tùng c?a xe, ph? tùng chính hi?u Honda ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n c?c kì nghiêm ng?t v?i tính ??ng b? gi?a các linh ki?n cho s? l?p ráp ??t ?? chính xác cao nh?t giúp duy trì t?t nh?t ch?t l??ng, ?? an toàn và hi?u su?t ho?t ??ng c?a xe.

Ch? ph? tùng chính hi?u Honda m?i ???c b?o hành b?i các ??i ly Honda trên toàn qu?c. M?i ph? tùng trên xe ho?t ??ng trong s? liên k?t v?i các ph? tùng khác ?? t?o nên ho?t ??ng c?a xe. Nhi?u ph? tùng kh?ng chính hi?u kh?ng ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n ch?t l??ng và nguyên li?u c?a Honda, có th? kh?ng t??ng thích v?i các ph? tùng khác, gay ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a xe, th?m chí gay tai n?n. D? d?i ??i v?i m?t chi ti?t ph? tùng là b?n ?? v? tình gay nguy hi?m cho chính b?n than mình.

Khi l?a ch?n ph? tùng chính hi?u Honda, b?n có th? hoàn toàn yên tam vào các tiêu chu?n ch?t l??ng cao nh?t dành cho xe ? t? Honda c?a mình. H?y gi? gìn chi?c xe c?a b?n b?ng vi?c lu?n ch?n và s? d?ng ph? tùng chính hi?u Honda.

Cách phan bi?t Ph? tùng chính hi?u Honda

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần1.H?y ??n các ??i ly Honda trên toàn qu?c ?? mua và thay th? ph? tùng ? t? chính hi?u Honda.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần2.T?t c? ph? tùng chính hi?u Honda ??u có tem n??c xu?t kh?u và tem c?a Honda Vi?t nam

Tem ti?ng anh (Tem n??c xu?t kh?u)

Tem ti?ng vi?t (tem Honda Vietnam)

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnKhi nhìn nghiêng d??i ánh sáng, góc trên bên ph?i trong ph?n màu tr?ng c?a tem có ch? HONDA in chìm.

M?t s? ph? tùng c?n ki?m tra và thay th? ??nh k?

I. L?C D?U ??NG C?

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Ch?c n?ng c?a l?c d?u ??ng c?

D?u ??ng c? ???c gi? s?ch b?ng l?c d?u, b? ph?n này gi? l?i các ch?t c?n và b?n v?n có trong ??ng c?. Vì ch?t c?n và ch?t b?n tích t? trong l?c d?u qua th?i gian nên c?n ph?i thay l?c d?u ??nh k? ??m b?o cho d?u lu?n s?ch ?? b?i tr?n kh?p ??ng c?.

- C?u t?o c?a l?c d?u ??ng c?

1. Ph?n v?: ???c ph? b?ng l?p s?n ch?ng ?n mòn ch?t l??ng cao

2. Van x?: Giúp l?u th?ng d?u s?ch và ?i?u ti?t l??ng d?u khi ??ng c? b?t ??u kh?i ??ng

3. Màng l?c: S? d?ng màng l?c ch?t l??ng cao giúp l?c nh?ng ch?t c?n nh? nh?t

4. Van hình tr?: S? d?ng cao su silicon ch?u nhi?t. Giúp ng?n dòng d?u ch?y ng??c khi t?t máy, và cho phép l?u th?ng d?u tr? l?i khi kh?i ??ng máy.

5. N?p ??y: S? d?ng c?ng ngh? ép chính xác ?? ??m báo kh?ng b? h?

6. Gio?ng: Là lo?i gio?ng ch?u nhi?t và ch?ng d?u


II. BUGI

- Ch?c n?ng c?a Bu-gi

Bugi có nhi?m v? ??t cháy h?n h?p nhiên li?u/khí và b?t ??u giai ?o?n ??t cháy trong ??ng c?. Khi bugi b? mòn s? gi?m kh? n?ng truy?n ?i?n. Bugi y?u ho?c b? h?ng có th? d?n ??n ??ng c? kh?ng n? ho?c ho?t ??ng y?u. S? ho?t ??ng c?a bugi kém d?n cùng v?i quá trình s? d?ng và c?n ph?i thay th? bugi nh? là ph?n b?o d??ng ??nh k?.

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- T?i sao ph?i s? d?ng Bu-gi chính hi?u Honda

Bu-gi chính hi?u Honda ???c thi?t k? v?i m?c ?ích ?em l?i hi?u su?t t?i ?a cho ??ng c? c?a b?n, ??ng th?i chúng ???c qu?n ly nghiêm ng?t theo tiêu chu?n ch?t l??ng ISO/TS 16949.


III. L?C GIó ??NG C?

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần- Ch?c n?ng c?a l?c gió ??ng c?

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnB? ph?n l?c gió l?c và gi? l?i b?i trong ??ng c?. Khi b? ph?n l?c b? b?n nó s? m?t kh? n?ng l?c kh?ng khí. ?i?u này có th? d?n ??n t?n nhiên li?u và ho?t ??ng c?a ??ng c? kém hi?u qu?. Ki?m tra và thay th? ??nh kì l?c gió nên ???c ti?n hành ?úng theo l?ch b?o d??ng ??nh k?. L?c gió có th? c?n thay th? th??ng xuyên ??c bi?t khi xe ch?y th??ng xuyên trong ?i?u ki?n b?i b?n.

- T?i sao ph?i s? d?ng l?c gió ??ng c? chính hi?u Honda

L?c gió Honda chính hi?u ???c thi?t k? ?? cung c?p các phan t? l?c t?t nh?t, ??m b?o lu?ng kh?ng khí ?i vào ??ng c? c?a xe là kh?ng khí s?ch. V?i vi?c s? d?ng l?c gió ??ng c? chính hi?u Honda, nh?ng lu?ng khí s?ch s? giúp ??ng c? c?a b?n ??t hi?u su?t t?i ?u mà kh?ng ?nh h??ng ??n t? l? tiêu hao nhiên li?u.


IV. B? Má PHANH

- Ch?c n?ng c?a má phanh ? t?

??i v?i phanh ??a, phanh là k?t qu? c?a s? c? sát c?a ??a phanh ?ang quay ???c k?p b?i má phanh. Ma sát này s? t?o nên s? hao mòn cho má phanh. Ngay t? giai ?o?n nghiên c?u và phát tri?n, Honda ?? ch? tr??ng ?? ??t ???c hi?u su?t phanh t?i ?a, duy trì can b?ng t?t nh?t gi?a l?c phanh và ?? b?n c?a má phanh.

- T?i sao ph?i s? d?ng má phanh chính hi?u Honda

  • S? d?ng 100% nguyên li?u kh?ng ch?a amiang, t?t h?n cho m?i tr??ng.
  • ??t ???c s? can b?ng gi?a l?c phanh và c?m giác tho?i mái khi phanh. K?t qu? này ?? ???c th? nghi?m qua r?t nhi?u thí nghi?m t?i các m?c nhi?t ?? và trong nh?ng m?i tr??ng khác nhau.
  • Các yêu t? ki?m soát và ch?ng mòn v??t tr?i ???c tích h?p trong má phanh chính hi?u Honda

V. D?U NH?N

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần???c nghiên c?u và phát tri?n b?i Honda R&D, các lo?i d?u ??ng c? Honda mang ??n cho ??ng c? m?t hi?u xu?t ho?t ??ng t?i ?a và m?t s? b?o v? v?ng ch?c. Chúng ?áp ?ng ???c các tiêu chu?n ch?t l??ng kh?t khe c?a API (Vi?n nghiên c?u d?u m? Hoa kì). S? d?ng t?t nh?t v?i các ??ng c? Honda

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnCác lo?i d?u ??ng c? Honda ?ang cung c?p:

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnD?u nh?n ??ng c? SN 5W-30

Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnD?u nh?n ??ng c? SM 5W-30 ???c pha ch? t? d?u g?c ch?t l??ng cao và m?t s? ch?t ph? gia thi?t y?u. C?ng th?c pha ch? ??c bi?t này mang ??n hi?u qu? b?i tr?n nhanh, cho hi?u su?t ho?t ??ng t?i ?u. S?n ph?m ???c s?n xu?t ?óng phuy giúp gi?m rác th?i nh?a và than thi?n h?n v?i m?i tr??ng.


Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuầnD?u nh?n t?ng h?p SN 0W-20

D?u ??ng c? SM 5W-30 ???c pha ch? t? d?u g?c ch?t l??ng cao và m?t s? ch?t ph? gia thi?t y?u. C?ng th?c pha ch? ??c bi?t này mang ??n hi?u qu? b?i tr?n t?i ?u và kh? n?ng làm kín b? m?t ma sát.


VI. L?P XE

L?p xe chính hi?u Honda ???c s?n xu?t b?i các nhà s?n xu?t l?p hàng ??u nh? Bridgestone và Dunlop. Các s?n ph?m l?p chính hi?u Honda ??m b?o tiêu chu?n và ch?t l??ng Honda toàn c?u ?ang ???c phan ph?i t?i các ??i ly Honda ? t? trên toàn qu?c. Khách hàng ???c h??ng các ch? ?? b?o hành chính h?ng khi thay th? l?p xe t?i các ??i ly c?a Honda.


VII. ?C QUY

?c quy chính hi?u Honda ???c s?n xu?t b?i nhà s?n xu?t ?c quy hàng ??u Bosch, ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng Honda và ?? t??ng thích v?i các ph? tùng liên quan. Hi?n các s?n ph?m ?c quy chính hi?u Honda ?ang ???c phan ph?i t?i các ??i ly Honda ? t? trên toàn qu?c.
Xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần H?y l?a ch?n Ph? tùng ? t? chính hi?u Honda ?? ??m b?o an toàn cho chính b?n và ng??i than.

VI?T BìNH LU?N C?A B?N:
popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: