16/11/2020

S? ki?n "Feel the Performance - Tr?i Nghi?m C?m Giác V?n Hành V??t Tr?i" cùng Honda ?t? Kim Thanh.

? B?n mu?n tr?i nghi?m c?m giác lái th? trên nh?ng dòng xe ? t? Honda m?i nh?t? Brio   CRV  Civic   HRV  Accord

? B?n mu?n tr?i nghi?m và th?c hành nh?ng bài lái x? ly ph?n x? theo chu?n Honda Vi?t Nam trên nh?ng cung ???ng chuyên bi?t?

? B?n mu?n tr?i nghi?m nh?ng h? th?ng, ??ng c? t?i tan nh?t c?a Honda?

? B?n mu?n ???c t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c v? các th?ng s? k? thu?t?

H?y ??ng ky tham d? ngay S? Ki?n "Feel the Performance" cùng Honda ?t? Kim Thanh.

Bên c?nh ?ó, khách hàng ??ng ky tham d? s? ???c:

?? Nh?n nh?ng ph?n quà giá tr? và h?p d?n.

?? Khuy?n m?i C?C KH?NG cho khách hàng ??t c?c ngay s? ki?n.

? Th?i gian: 21/11/2020

?? ??a ?i?m: Tr??ng D?y Lái Xe Quan Khu 7,

51/2 Thành Thái, P.14, Q.10, TPHCM

Cách ??ng ky tham gia:

C1: Liên h? ??????????????: 0908 746 888

C2: ??ng ky t?i ?ay

honda city 2020, honda crv, honda hrv 2020, Honda ? t?, Honda ? t? Kim Thanh, hrv 2020, hrv l 2020, ? t?
VI?T BìNH LU?N C?A B?N:
popup

S? l??ng:

T?ng ti?n: